Pravidla

1. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat závodníka při porušení uvedených pravidel a informací v rozpise (povinná výbava atd.).
2. Závodu se může zúčastnit jednotlivec starší 18 let, jednotlivci mladší 18 let musí při prezentaci odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce.
3. Závodník je povinen vyplnit registrační formulář, údaje v něm uvedené pořadatel použije výhradně k účelům spojené se závodem a nebude je poskytovat třetí straně ke komerčním účelům.
4. Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu, jakož to ani během případného tréninku na trati a nebo doprovodného programu.
5. Závodníci nesmí využít žádné dopravní prostředky např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
6. Závodník může do závodu startovat se psem, ovšem nesmí využívat „tažných popruhů“, které se běžně používají v závodech typu dogtrekking. Pes není oficiálním účastníkem závodu, majitel za něj tedy plně zodpovídá.
7.

Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu – viz. mapa závodu. Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené. Na trati se nachází samooblužné a živé kontroly, které závodník musí označit do průkazky. V případě živých kontrol pak podle pokynů pořadatele. Závodník je povinen se na živé kontrole ohlásit pořadateli a vyžádat si označení kontroly! 

Pokud závodník nebude mít označenou některou z kontrol, je diskvalifikován a to i v případě:

  • že ho u kontroly někdo viděl,
  • dané místo bude mít vyfocené,
  • bude mít GPS záznam ze své GPSky, případně GPS tracker od pořadatele.

Neoznačení kontroly je možné pouze v případě, že byla odcizena. Kontroly jsou vždy na viditelném místě, případně je poloha upřesněna na mapě a v popisu trati. Pokud závodník dbá všech pokynů, nelze kontrolu přehlédnout.

8. Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
9. Závodníci musí dodržovat platné zákony ČR, dále pak i vyhlášky a předpisy Lesů ČR, s. p., CHKO Jeseníky, Podniky města Šumperka, a. s..
10. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené. A to jak škody na majetku, tak zdraví.
11. Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě.
12. Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody, rozdělávat oheň a stavět stany mimo oficiálně značená tábořiště. Závodníci musí na trati dodržovat klid a chovat se ohleduplně k přírodě.
13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit či závod zrušit v případě zásahu "vyšší moci", aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.) bez nároku na vrácení startovného.
14. Pořadatel nevrací uhrazené startovné, závodník však může registraci přepsat na někoho jiného.
15. Závodníci se musí chovat v průběhu závodu v duchu fair-play, v případě řešení rozporů si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, zda jednání bylo či nebylo v rozporu s fair-play a závodníka případně diskvalifikovat.
16. Vyhlášení výsledků bude probíhat ve dvou kategoriích a to muži a ženy bez rozdílu věku, budou se vyhlašovat tři nejlepší v každé kategorii, závodníci obdrží drobné ceny.

Top